Fiskeregler

 • Övre delen av Snärjebäcken är en utpräglad flugfiskesträcka! Där är det endast tillåtet att flugfiska med traditionellt flugfiskespö. Markerad med ”Flugfiske-Zon”. Prova gärna!!
 • Fiskekortet berättigar till fiske i Snärjebäcken
 • Fiskare binder sig att vid begäran visas upp fiskekort, legitimation och fångst för fisketillsyningsman.
 • Fisket får bedrivas från kl 05.00 till 22.00
 • Tillåtna fiskemetoder är spinn och flugfiske med ett spö i taget.
 • Fiske med agn eller sk. “powerbaits”, doftande, smakande eller organiska beten är förbjudet.
 • Tillåten fångstkvot per fiskekort och fiskare är 2 laxartade fiskar
 • När 2 laxartade fiskar är landade är fiskekortet förbrukat och fisket ska upphöra. Fortsatt Catch and release är ej tillåtet.
 • Laxfiskar under 20 cm ska alltid återutsättas
 • Brott mot fastställda regler kommer att beivras och vid bötfällning är 500 kr minsta belopp oavsett typ av överträdelse. Även nedskräpning räknas som överträdelse mot reglerna.
 • Vid fångst av gädda ombeds fiskaren att inte släppa tillbaka fisken om den understiger 75cm.
 • Kalmar Sportfiskeklubb förbehåller sig rätten att under pågående fiskesäsong ändra priser och regler
 • Barn till och med 14 år har rätt att fiska tillsammans med vuxen på dennes kort och fiskekvot. Gäller dock bara ett barn per fiskekort.

Rules when fishing in Snärjebäcken

 • The upper part of Snärjebäcken is a fly fishing stretch! Fly fishing only with traditional fly fishing rod. Marked with ”Fugfiske-Zon”. Try it !! 
 • Fishing license entitles you to fish in Snärjebäcken
 • Fishermen must up on request present a valid fishing licenses, identification and catched fish to fishing inspektor..
 • Fishing is allowed from 05.00 to 22.00
 • Annual Pass is only valid with ID
 • Permitted fishing methods are spin and fly fishing
 • Angling and fishing with bait, or so-called. ”Powerbaits” are prohibited
 • Daily catch per fishing license and fishermen are two salmonid fish
 • When two salmonid fish is landed the fishing shall cease. Continued Catch and release is not allowed.
 • Salmonids below 20 cm must always be re-released
 • Broke the established rules will be prosecuted and the fining is  500kr minimum amount regardless of the type of violation. Even littering count as infringement of the rules.
 • At the capture of pike fisherman asked not to release the fish back
 • Kalmar Sportfiskeklubb reserves the right, during fishing season change prices and rules
 • Children up to the age off 14 have the right to fish on the guardian’s license and quota. However, only one child per fishing license and legal guardian must attends the fishery.
 • For questions or you see someone violating the rules above, please contact officers / Chairman:

Regeln bei der Fischerei in Snärjebäcken

 • Der obere Teil von Snärjebäcken ist eine Strecke zum Fliegenfischen! Fliegenfischen nur mit traditioneller Fliegenfischerrute. Markiert mit ”Flugfiske-Zon”. Versuch es !!
 • Ein Angelschein berechtigt Sie, in Snärjebäcken zu fischen.
 • Fischer verpflichtet sich, dem Antrag auf Fanglizenzen, Identifikation und Fische fangen Aufseher.
 • Fischen ost ab 05.00 bis 22.00 Uhr erlaubt.
 • Die Jahreskarte ist nur gültig zusammen mit Personalausweis.
 • Zulässige Fangmethoden sind Spin und Fliegenfischen.
 • Angeln und Fischen mit Köder oder sog. ”powerbaits” sind verboten.
 • Der täglich zugelassene Fang pro Angelschein und Fischer sind zwei lachsartige Fische.
 • Wenn zwei Salmoniden ist gelandet ist das angelschein aufgewandt und Fischen endet. Fortsetzung Catch and Release ist nicht erlaubt.
 • Lachsfische unter 20 cm müssen wieder frei gelassen werden.
 • Das Verletzen der festgelegten Regeln wird strafrechtlich verfolgt. Der Mindestbetrag der strafe beträgt 500 schwed. Kr, unabhängig von der Art der Verletzung. Auch das Verschmutzen des Sees und der Umgebung surch Müll, gelten als Verstoß gegen die Vorschriften.
 • Beim Fang von Hechten werden die Fischer gebeten, diese nicht wieder zurüch zu werfen.
 • Kalmar Sportfiskeklubb behält sich das Recht, während der Fangsaison die Preise und Regeln zu verändern.
 • Kinder bis zu 14 Jahre haben das Recht, auf dem gleichen Angelschein des Angelberechtigten mit zu fischen. Ein Kind pro Angelausflug und in Begleitung des Angelberechtigtenisr erlaubt.
 • Bei Fragen oder im Fall Sie beobachten jemanden biem Verstoß gegen die Regeln, wenden Sie sich bitte an die Aufseher/Vorsitzenden: