Årsmöte Kalmarsportfiskeklubb 2017

 1. Mötet öppnas
 2. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 3. Val av mötesordförande
 4. Val av mötessekreterare
 5. Val av justerare, som tillsammans med ordföranden och sekreteraren ska justera protokollet.
 6. Val av rösträknare
 7. Fråga om årsmötet utlyst enligt stadgarna
 8. Fastställande av dagordning
 9. Styrelsens verksamhetsberättelse
 10. Snärjebäckens verksamhetsberättelse
 11. Resultat- och balansräkning.
 12. Revisorernas berättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser.
 14. Frågan om kostnadsersättning till styrelsen.
 15. Val av styrelse för kommande period.

  Val av ordförande 1år.
  Val av 2 ledarmöten på 2år, (Gordon & Hedings platser på omval)
  Val av 2 suppleanter på 1år (Alvar & Per-Anders platser på omval)
  Val av revisor
  Val av revisorsuppleant
  Val av valberedning

 1. Uppstart av ungdomssektion och budget. Inkommet av Björn Nyqvist
 2. Övriga frågor
 3. Mötet avslutas

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *